onsdag, september 30, 2009

Ahtisaari och Stoltenberg i Mariehamn

Jag har idag kommit hem från Mariehamn där Nordiska rådet träffades för att bla. höra president Martti Ahtisaari och tidigare utrikes och försvarsminister Thorvald Stoltenberg tala om krishantering och säkerhetsfrågor sett ur ett nordiskt perspektiv. Det var ett nöje att få höra dessa två kunniga, kloka och erfarna personer tala och berätta om sina erfarenheter och sina syner på vart vi är på väg och vad vi borde göra.

Skönt är det också att känna att vi som kommer från de nordiska länderna har en så likartad syn och att ett sånt samförstånd finns gällande frågor som krishantering, säkerhet, beredskap. På det sättet kan man säga att våra experter inte behövde anstränga sig mycket för att fånga upp salens uppmärksamhet och för att sprida en känsla av att just så är det.

Ahtisaari talade om skyldigheten att visa solidaritet med människor som har behov av hjälp. Diskussinen handlade mycket om situationen i Afganistan, Iran-Irak och Palestina-Israel. Ahtisaaris övertygelse är att konflikter kan lösas på fredlig väg och han redogjorde bla för sitt sätt att processa en krissitation som medlare. Det viktigaste är att göra en grundlig analys av utgångsläget och identifiera orskaerna tillkrisen och viljan att lösa krisen. Det är viktigt att arbetet sköts av proffessionella personer och att det finns en vilja till samarbete mellan det militära och civila. Intressant var att höra att det oftare är lättare att få den militära sidan med i förhandlingar än den civilia.Han påpekade att konfliktförebyggande är en del av de mänskliga rättigheterna. Norden är och skall vara aktiv i internationella krishanteringsuppgifter. Ahtisaari betonade att man gör ett stort misstag om man kategoriskt vägrar att diskutera med någon part. Han gav Sri Lanka som ett exempel där de internationella samfunden totalt misslyckats och tiosusentals människor har dött som en följd av det. Ahtisaari anser att det är nödvändigt att i Afganistankonflikten hålla kontakterna öppna till alla parter, även till talibanerna. Ahtisaari framhöll också att västvärlden måste se sig själv i spegeln då det gäller konflikten i Israel och Palestina som man inte har lyckats lösa. Konflikterna i mellanöstern hänger ihop. Försöken att lösa konflikten i Israel och Palestina måste fortsätta och han såg det trots allt som en positiv sak att Obama regimen meddelat att man försöker nå en lösning inom två år.

Stoltenberg talade mycket om sin rapport som publicerades i februari. Den utmynnade i 13 teser om hur samarbetet i norden borde utvecklas för att man skulle kunna nå en större säkerhet på sikt. Han sade i andra ordalag det jag själv hört som barn hemma, nämligen att det inte kan finnas militära tomrum för ett är säkert och det är att någon annan då intar det. Stoltenberg syftade på det som håller på att ske i de arktiska regionerna och i nordvästra Atlanten, kring Island. För sex veckor sedan åkte de första handelsfartygen från Stilla havet till Sibirien. Isarna har nu, som en följd av klimatförändringen, smultit så mycket att handelsfartyg kan börja röra sig på områden som tidigare varit helt otillgängliga. Samtidigt ökar intresset för de arktiska naturresurserna. Världens bickar har riktats mot Arktikum. Stoletnberg har tankar om gemensamma säkerhetsstyrkor bla för kris, eller katastrofsituationer. Han har också föreslagit gemensamma övervakningsflygningar över nord-väst Atlanten. Hans oro är den att de nordiska länderna inte har insyn i vad som händer i nordens närområden. Det blir farligt om Ryssland och andra länder inser att så är fallet. Bla. därför har han föreslagit att norden skulle skaffa sig en egen, gemensam satellitövervakning.

Det var en stimulerande hjärnranson expertutlåtanden som vi nordiska parlamentariker fick ta del av.